අපි ටීවී බලමු,
    හැමදාම ටීවී බලන්න කියල ටීවී එකේ නම ගහල හොයල හොයල එපා වෙලා ඇතිනේද?
ඔයාලට,එහෙනම් මෙන්න එකම තැන,මම ඔයාලට ආරාදනා කරනවා,එන්න මත එක්ක එකතු වෙන්න කියලා,,එහෙනම් ඔන්න,,  site is on under building situation,,sorry for convnience.thank you come back again,,i ll fix everything soon,,